Branżowy know-how + lekkie pióro

Jesteśmy zdania, że tam, gdzie komunikacja korporacyjna obejmuje przepływ informacji pomiędzy emitentem a interesariuszami zagranicznymi, efekt końcowy procesu tworzenia dokumentacji anglojęzycznej, zarówno transakcyjnej, jak i inwestorskiej, powinien uwzględniać trzy jasno zdefiniowane kryteria.

Cele komunikacji inwestorskiej

Każdy dokument dotyczący transakcji ECM bądź relacji inwestorskich posiada określoną grupę odbiorców oraz konkretne przeznaczenie. Wersja anglojęzyczna prospektu czy prezentacji inwestorskiej, oprócz przekazania intencji autora, musi spełniać oczekiwania interesariuszy zagranicznych. Uwzględnienie tej kwestii już na wstępie niesie ze sobą szereg korzyści, jak np. ocieplenie wizerunku emitenta w oczach potencjalnych inwestorów.

Identyfikacja odbiorców

Umiemy precyzyjnie identyfikować zagranicznych interesariuszy rynku kapitałowego, doskonale znamy ich punkt widzenia oraz język, którym się posługują. Dzięki temu realnie wspieramy emitenta w budowaniu długotrwałych relacji z odbiorcami oraz w osiąganiu wyznaczonych celów w zakresie komunikacji inwestorskiej.

O jakości anglojęzycznej dokumentacji transakcyjnej i materiałów inwestorskich emitentów z GPW stanowi umiejętność połączenia know-how branżowego z lekkim piórem i solidnym warsztatem redakcyjnym.

Know-how z obszaru rynku kapitałowego

Branżowy know-how dzielimy na dwie kategorie. Pierwsza z nich obejmuje transakcje ECM, w tym takie aspekty jak cele spółki i korzyści wynikające z upublicznienia, obowiązki informacyjne emitenta czy procedury związane z wprowadzaniem akcji lub obligacji do obrotu. Po drugie, ze względu na transgraniczny charakter wielu transakcji konieczna jest dogłębna znajomość nie tylko polskich regulacji prawnych, takich jak ustawa o ofercie publicznej, ale również przepisów obowiązujących za granicą, takich jak dyrektywa prospektowa czy amerykańska ustawa o papierach wartościowych.

Lekkie pióro

Drugim aspektem jakości dokumentacji jest warsztat redakcyjny, rozumiany jako połączenie tzw. lekkiego pióra, czyli umiejętności doskonałego posługiwania się językiem danej grupy odbiorców, z dogłębną znajomością praktyki prasowej i redakcyjnej.

Przygotowując materiały inwestorskie i dokumentację transakcyjną w sposób uwzględniający obie powyższe kwestie, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom grup docelowych emitenta. Jako jedyna firma na rynku posiadamy wewnętrzny anglojęzyczny zespół redakcyjny. Nasze publikacje cytowane są przez najbardziej uznane gazety ekonomiczne świata, takie jak Financial Times, oraz magazyny poświęcone branży transakcyjnej, jak np. Real Deals.

Realne korzyści

Czytelna i zrozumiała anglojęzyczna dokumentacja transakcyjna oraz materiały inwestorskie mają pozytywny wpływ na postrzeganie emitenta za granicą, co przekłada się na realne korzyści w postaci niższego kosztu kapitału, większej konkurencyjności spółki w kontekście rynku globalnego czy umocnienia relacji z interesariuszami zagranicznymi, w tym z inwestorami, doradcami, analitykami oraz przedstawicielami mediów.

Exen a strategia emitenta

Przemyślane podejście do zagadnienia dokumentacji „transgranicznej” pozwala nam aktywnie wspierać działania komunikacyjne spółki i jej doradcy IR nakierowane na budowę reputacji, dzięki czemu wpisujemy się w strategię jej rozwoju i budowy wartości dla akcjonariuszy.

Kontakt Sean Gibson Director of Operations +48 500 206 309 sean.gibson@exen.com